NØRRE NEBEL FJERNVARME

NØRRE NEBEL FJERNVARME

Fjernvarmeværket

Det er værkets hovedformål at levere fjernvarmeforsyning til Nørre Nebel by, samt produktion og salg af el til elforsyningsselskab.
Den primære brændselskilde er biogas leveret fra Blåbjerg Biogas. Supplerende anvendes træflis, og sekundært olie.

Virksomhedens politik omkring persondata, læs mere i de link herunder:
Privatlivspolitik for jobansøgere
Privatlivspolitik for kunder og leverandører

Forbrugere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme findes i vedlagte foldere – åbnes som PDF-filer.

Vejledning for parcelhuse – Hold Hus
Vejledning for lejligheder – Varmevaner

Nørre Nebel Fjernvarme har medio 2019 ialt 667 brugere tilkoblet værket.

Leverandører

Der gælder “Tekniske bestemmelser” for fjernvarmelevering fra Nørre Nebel Fjernvarme a.m.b.a.

Bestemmelserne gælder for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer samt projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning af værkets ledningsnet.

Tekniske bestemmelser – hent her som PDF-dokument – Almindelige leveringsbestemmelser

Mit Forbrug

Hvis du er interesseret i at følge med i dit eget forbrug kan du klikke på knappen mit forbrug nedenfor og holde dig opdateret. 

Priser

Varmepriser for varmeåret 2019

340,00 kr. pr. Mwh + moms
20,00 kr. pr. m2 boligareal + moms indtil 500 m2, 13,65 indtil 1.000 m2, 10,50 o/1.000 m2
1.600,00 kr. i fast afgift + moms

For en bolig på 130 m2 med et standard forbrug på 18,1 Mwh bliver den samlede årlige pris på 12.942,50 kr. incl. moms, der opkræves i 4 rater samt en årsafregning.

Tilslutningsafgifter:

Boligkategori:
Enfamiliehus 18.000 + moms
Rækkehus 12.000 + moms
Etageboliger 9.000 + moms

Tilslutningsafgiften og effektbidraget er nedsat til 50 pct. for huse som opfylder kriterierne for lavenergihuse.

Se samlet prisblad – Prisblad 2020

Medarbejdere

Driftleder

Thomas Qvistgaard

Driftassistent

Thøger Thøgersen

Driftassistent

Peter Brian Hansen

Kontorassistent

Kirsten Pedersen

Bestyrelse

Formand

Peder Berg
Tranevænget 39

Næstformand

Karl Aksel Andersen 
Tranevænget 13

Sekretær

John Hansen
Kollevej 10

Bestyrelsesmedlem

Jesper Bork Wulff
Industrivej 6

Bestyrelsesmedlem

Jens Kristian Olesen
Tranevænget 33

Historie

 • Fra elektricitetsværk til fjernvarmeværk

  Fra elektricitetsværk til fjernvarmeværk

  Kort efter anden verdenskrigs afslutning, begyndte man at arbejde med nogle af de idéer som havde været i bero på grund af krigen. Idéen om et centralt fjernvarmeværk som skulle forsyne ejendommene i Nørre-Nebel med varme blev taget op. På flere borgermøder diskuterede man muligheden for fjernvarme. Nørre-Nebel by havde igennem en længere årrække et elektricitetsværk, hvor værket udvidelser medførte at megen varme gik til spilde fra et stort kølevandsbassin foran værket. Tanken var at anvende kølevandet fra diselmotorerne til forsyning med varme i visse ejendomme. Forsøget blev gennemført i efteråret 1950, hvor fjervarmeforsyningen fik sin spæde begyndelse i Nørre-Nebel.
 • pic5
  Forsøget om fjernevarmeforsyning lykkedes over alt forventning og borgerforeningen gik i samarbejde med elværkets bestyrelse om at gennemføre en varmeforsyning af hele Nørre-Nebel by, som skulle etableres i forbindelse med elværket. Den 1 maj 1951 blev der taget det første spadestik og allerede i september kom der varmt vand i rørene og anlægget var næsten færdigt. I januar 1952 var værket færdig, det var sikret mod uheld og brud på motorer ved at værket havde fået en reservemotor.

  Efter de første fem års forløb var fjernvarmen godt etableret. Der blev fyret med brunkul og stenkul, men efter de første fem års forløb indrettede de sig på at gå over til oliefyring. Dette viste sig at være økonomisk korrekt for virksomheden.
 • pic9
  I 1962 blev en ny villavej anlagt hvor der blev bygget nye boliger. Det medførte at der skulle nedgraves en ny hovedledning i området samt reparation og udskiftning af de defekte ledningsstykker. På samme tid blev der opstillet en ny kedel og de ældre kedler gennemgik en hovedreparation. For at kunne få alt arbejdet udført med udgravning og nedlægning af den nye hovedledning, blev det delt ud til forskellige firmaer. Flere smede arbejdede i forskellige dele af byen. En smed og varmemesteren gik gennem gaderne med et badetermometer i en lang snor som blev sænket ned i den ene kloak efter den anden for at tjekke temperaturen. Hvis temperaturen viste mere en det sædvanlige var der en mistanke om brud, hvorefter man foretog en opgravning, dette var en langsommelig proces som medførte at nogle af opgravningerne ikke var nødvendige.
 • pic12
  Elværket blev til et fjernvarmeværk i begyndelsen af 1964, hvor elværket standsede sin produktion og elværksbestyreren blev ansat som varmemester ved fjernvarmecentralen i stedet. Fjernvarmecentralen overtog elværkets bygninger efterfølgende. Allerede i 1965 blev fjernvarmeselskabet et selvstændigt andelsselskab og varmeselskabets nye navn blev Nørre-Nebel Fjernvarmecentral.

  Kedelhuset blev igen udvidet i 1967 og en ny kedel blev anskaffet sammen med en 8000 liter reservetank, så der yderligere var reserve olie til en måneds forbrug. I 1968 fik man endelig bugt med vandspildet, undersøgelsen viste at spildet kun var en kop vand i minuttet som vil sige 150 liter pr. døgn, dette var et særdeles godt resultat. Nogle år senere blev det konstateret at der på fem år blev tilsluttet 31% flere radiatorer.
 • pic8
  Efter en del fremgang på værket, kom oliekrisen, så på værket blev der monteret en ny olieforvarmer som muliggjorde brug af en tykkere olie og dermed billigere olie. På grund af oliekrisen var der overvejelse om at anskaffe en ekstra tankkapacitet, da man frygtede et leveringsstop. I 1974 slog standsning af olieleverancerne fra oliestaterne igennem, så varmeprisen måtte forhøjes. Herved blev der indkøbt en ny tank som skulle bruges til reservelager. Året før kom der en lov, der pålagde alle at indskrænke olieforbruget med 25%. Bestyrelsen måtte ud og forhandle med forbrugerne om besparelse på området, men den milde vinter var en stor hjælp til gennemførelse af de påbudte besparelser.
 • pic3 1
  I 1980 blev det besluttet at ansætte en heltidsmedhjælp for varmemesteren. Det blev nu også mere aktuelt, helt eller delvist end nogensinde før at indføre et kulfyr, i stedet for oliefyr. Dette skyldes de høje oliepriser og usikre leverancer, statsafgiften spillede også en rolle. Denne statsafgift var endnu ikke indført på kul. Man besluttede at der hovedsageligt skulle anvendes kulfyring på fjernvarmecentralen. Der blev etableret en 40 meter høj stålskorsten og fyret blev opstillet i værkets nuværende bygning med enkelte ændringer. Dette tiltag blev en stor succes for fjernvarmecentralen. I 1982 blev der installeret en hovedkaloriemåler som gjorde det muligt at få beregninger af kedlens udnyttelse af brændslet. Det vidste sig at der i det forløbne år blev en besvarelse på ca. 1 million kroner ved at køre med kulfyringsanlægget.
 • pic10
  I 1986 var værkets hovedopgave at efterkomme kommunens varmeplanlægning, der for Nørre-Nebels vedkommende gik ud på at alle ejendomme indenfor byzone skulle forsynes med fjernvarme fra Nørre-Nebel Fjernvarmecentral inden en ni årig periode. Dette blev udført i sommeren 1986. Kul blev dyrere at fyre med, grundet stigende statsafgift på kul. Statens sigte var at samtlige kulfyrede værker skulle overgå til gasfyring. I 1987 installerede man således en Economiser. Den havde til formål at udnytte røgens temperatur, idet den nedkølede røgen med ca. 100 grader. Dette ville medføre at brændselsforbruget blev nedsat. Samtidigt blev der installeret et filter til røgrensning hvis virkning var, at man nedsatte de faste partiklers antal i røggassen. I samme år arbejdede man på en fuldstændig omlægning af takstsystemet. Dette takstsystem skulle anvendes når alle brugere havde fået installeret kaloriemålere.
 • Tidstavle

  Tidstavle

  Fjernvarecentralens varmemestre:
  B. Chr. Thastrup 1951 – 1965
  Harry Jacobsen 1965 – 1985
  Per Qvistgaard 1985 – 2013
  Thomas Qvistgaard 2013 –

  Fjernvarmeselskabets bestyrelsesformænd:
  Chr. Frøjk 1951 – 1964
  Erik Jessen 1964 – 1979
  Thorsten Thygesen 1979 – 1989
  Svend Frederiksen 1989 – 1997
  Thomas Melgaard Thomsen 1997 – 2001
  Hardy Christensen 2001 – 2009
  Martin Sandal Nielsen 2009 – 2019
  Peder Berg 2019 –

Kontakt

Telefon:

75288040

Telefax:

75287840

E-mail:

kontor@nnfv.dk

driftsleder@nnfv.dk

Kontakt

Telefon:

75288040

Telefax:

75287840

E-mail:

kontor@nnfv.dk
driftsleder@nnfv.dk